สสน.ร่วมกับ Deltares เเละปัญญาคอนซัลแตนท์ จัด “Train the Trainers” อบรมผู้เชี่ยวขาญจากกรมควบคุมมลพิษ

13/11/2020

วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563 นำโดย ดร.ปิยมาลย์ ศรีสมพร, นายธีรพล เจริญสุข, นายอภิมุข มุขตารี, นางสาวคชาภรณ์ เจตนาวณิชย์ และ Ms Kay Khaing Kyaw งานแบบจำลอง ฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ร่วมกับ ประเทศเนเธอร์แลนด์ และบริษัทปัญญาคอนซัลแตนท์ จัดฝึกอบรม “Train the Trainers” การพัฒนาแบบจำลอง Wflow ให้กับผู้เชี่ยวขาญจาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และจาก World Bank ที่ห้องประชุม 205 กรมควบคุมมลพิษ

ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thailand Material Flow Analysis หรือการวิเคราะห์การไหลของขยะพลาสติกในประเทศโทย ทุนสนับสนุนจาก World Bank

ข่าวอื่นๆ