สสน.ร่วมกับ อพ.เปิด “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ บ้านโนนแต้ จ.ชัยภูมิ”

04/11/2020

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน.ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ อพ. เปิดงาน “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ บ้านโนนแต้ ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ”

ทั้งนี้ได้ร่วมดูงานจุดถ่ายทอดความสำเร็จ จำนวน 4 จุดดังนี้

จุดที่ 1 หนึ่งหัวนา หนึ่งป่าน้อย

จุดที่ 2 เชื่อมน้ำชี สร้างแก้มลิง เติมชีวิต

จุดที่ 3 สระน้ำเพื่อชีวิต สำรองน้ำพึ่งพาตนเอง

จุกที่ 4 ติดตามสถานการณ์น้ำ : มองใหญ่ ทำเล็ก

สำหรับบ้านโนนแต้ ชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนตัว ร่วมกันสำรวจพื้นที่โดยใช้ gps แผนที่ ค่าระดับความสูง ผังน้ำ สมดุลน้ำ มาวิเคราะห์แนวทางบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้ง น้ำท่วม ปัจจุบันสามารถกันขอบเขตหนองสามาธารณะ ได้พื้นที่เพิ่มขึ้น 175 ไร่ โดยไม่มีความขัดแย้ง และผันน้ำชีเขามาในระบบแก้มลิงได้กว่า 13.22 ล้านลบ.ม. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำ อีกทั้งใช้ข้อมูลจากกลุ่มไลน์ติดตามน้ำของ สสน. วาแผนเก็บน้ำชีก่อนหมดฤดูฝน มีผู้ไดเรับประโยชน์ 360 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 2,500 ไร่

ข่าวอื่นๆ