สสน.ลงพื้นที่เก็บข้อมูลดำเนินโครงการ CRADR จ.เเพร่

05/10/2020

วันที่ 1-2 ตุลาคม 2563 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. นำโดยดร.สุรเจตส์ บุญญาอรุณเนตร ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และเจ้าหน้าที่ สสน.เข้าพบนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ และนายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขาฯ นายก อบจ.แพร่ เเละเข้าเยี่ยมชมศูนย์ชีวภัณฑ์บ้านเหล่าเหนือ (เกษตรอินทรีย์)-อ่างเก็บน้ำห้วยป้อม-ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ และโรงเรียนบ้านไผ่ย้อย เพื่อเก็บข้อมูลและหารือแนวทางการดำเนินโครงการ Climate-Resilient Agriculture for Disaster Risk Reduction (CRADR)

โครงการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการยุโรป เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อการเกษตรในพื้นที่จังหวัดแพร่ และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ของคณะทำงานร่วมที่มาจากหลากหลายประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น ไต้หวัน และอินเดีย มาปรับใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าวและพัฒนาให้เกิดเป็นการทำเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) พร้อมกับแบ่งปันและขยายผลแก่สมาชิกอาเซียน

ข่าวอื่นๆ