สสน. ร่วมกับ AIT จัดประชุม Kick-off meeting “Water Resources Management in the Mekong River Basin”

02/10/2020

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย หรือ AIT จัดประชุม Kick-off meeting “Water Resources Management in the Mekong River Basin” project ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมมือกันระหว่าง 4 หน่วยงาน ได้แก่ สสน., Asian Institute of Technology (AIT), The US Agency for International Development (USAID), และ The United States Department of the Interior (DOI)

ร่วมกันพัฒนาข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้ำและ ติดตั้งสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติที่ลุ่มแม่น้ำโขงฝั่งไทย จำนวน 10 สถานี เพื่อขยายผลการติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์ฝนให้ถูกต้องแม่นยำและครอบคลุมพื้นทีทั่วประเทศไทย

ข่าวอื่นๆ