สสน. อบรมการประมาณค่าไอน้ำในชั้นบรรยากาศ โดยใช้ข้อมูล GNSS เเละการจัดทำข้อมูลภูมิประเทศ 3 มิติ ด้วย MMS

23/09/2020

วันที่ 22 กันยายน 2563 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การศึกษาการประมาณค่าไอน้ำในชั้นบรรยากาศ (PWV) โดยใช้ข้อมูล GNSS สำหรับประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์สภาพอากาศและปริมาณน้ำฝน” ณ ห้องประชุมชั้น 1 สสน.

มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ โดยประยุกต์ใช้สัญญาณ GNSS จากโครงข่าย GNSS CORS ในการประมาณค่าปริมาณไอน้ำในชั้นบรรยากาศ เพื่อศึกษา วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง คาดการณ์สภาพอากาศในระยะสั้น และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระยะยาวต่อไป

และในวันที่ 23 กันยายน 2563 สสน. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำข้อมูลภูมิประเทศ 3 มิติ แบบ Near Real-time ด้วยเทคโนโลยีสำรวจแบบเคลื่อนที่ (Mobile Mapping System: MMS)” โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสำรวจภูมิประเทศแบบเคลื่อนที่และผลิตแผนที่รายละเอียดสูง ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและประมวลผลข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ 3 มิติ

โดยในปี 2563 สสน. ได้พัฒนาระบบ MMS เพิ่มเติม โดยพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลสำรวจแบบ Near Real-time และระบบแสดงผลข้อมูลแบบออนไลน์ซึ่งสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ได้ทันที เพื่อตรวจวัดค่าพิกัด ขนาดพื้นที่ ระยะทาง และความสูง ของข้อมูลสำรวจได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เพิ่มขีดความสามารถการทำงานด้านการสำรวจภูมิประเทศ การจัดทำแผนที่ความละเอียดสูงให้มีความทันสมัยและขยายผลไปถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรวจภูมิประเทศด้านอื่น อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ข่าวอื่นๆ