สสน.จัดอบรม การใช้ระบบภูมิสารสนเทศ-เทคโนโลยีสำรวจ เพื่อวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำห้วยกระเดิน

18/09/2020

วันที่ 16 – 18 กันยายน 2563 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีสำรวจ เพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ รอบที่ ๑” โครงการขยายเครือข่ายการใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (กลุ่มตำบล)” พื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำห้วยกระเดิน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

การอบรมดังกล่าว เป็นต่อยอดจากโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศร่วมกับเทคโนโลยีสำรวจภูมิประเทศ และขยายผลการใช้งานภูมิสารสนเทศไปยังตำบลข้างเคียงได้

โดยในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ทำกิจกรรมลงพื้นที่สำรวจภาคสนาม ศึกษาดูงานสร้างฝายชะลอน้ำ ห้วยมะรู เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง พื้นที่ อบต.ดู่ ฝายบ้านพะแนง ปรับปรุงประตูระบายน้ำเดิมที่ชำรุดเป็นฝายคอนกรีตแบบฟันปลา เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง พื้นที่ อบต.จาน

และในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ทดลองประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ที่ได้จากการบินถ่ายด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ในการลงพื้นที่สำรวจภาคสนาม เพื่อให้เห็นภาพรวมของการใช้เทคโนโลยีสำรวจภูมิประเทศ

ข่าวอื่นๆ