มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ร่วมกับ สสน.จับมือ 6 หน่วยงานรัฐ ลงนาม MOU ติดตั้งโทรมาตรอัตโนมัติ ในป่าต้นน้ำ

24/02/2020

วันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมอาคารศรีจุลทรัพย์ ถนนพระราม 1
ผสสน. ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำ” ระหว่างมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และ หน่วยงาน 7 องค์กร ได้แก่ กสทช.,กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช,กรมป่าไม้,กรมการปกครอง,กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

ร่วมดำเนินโครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำนั้น สามารถดำเนินการได้ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและจะเป็นแนวทางในการดำเนินงานที่สำคัญ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันปัญหาอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม

ซึ่งจะสามารถทำให้เกิดระบบการเตือนภัยล่วงหน้าอันจะช่วยลดหรือบรรเทาความเดือดร้อนและความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวอื่นๆ