สสน.จัดอบรม “ทฤษฎีใหม่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปี 2563

21/02/2020

วันที่ 17-21 กุมภาพันธุ์ 2563 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) โดยฝ่ายสารสนเทศจัดการน้ำชุมชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทฤษฎีใหม่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จำนวน 2 รอบ

โดยมีผู้ศึกษาดูงานประกอบด้วย ชุมชนเครือข่ายจัดการน้ำ 61 ชุมชน, เครือข่ายลุ่มน้ำ 8 ลุ่มน้ำ, สภาเกษตรกร 10 จังหวัด, เครือข่ายเตือนภัย 6 พื้นที่, เครือข่ายคชานุรักษ์ 5 จังหวัด, สปป.ลาว 2 ชุมชน, ชุมขนบ้านสาละวะ และชุมชนบ้านไล่โว้

พร้อมศึกษาดูงานในพื้นที่ชุมชนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
1) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ จัดการน้ำชุมชนดงขี้เหล็ก
2)กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ บ้านดงบัง
3) ภูมิภูเบศร ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ

ข่าวอื่นๆ