สสน.ร่วมกับเมืองทุ่งสง จัดการอบรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ เเละต่อยอดการบริหารจัดการน้ำเทศบาล

14/02/2020

วันที่ 11 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) ร่วมกับเทศบาลเมืองทุ่งสง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานระบบบริหารจัดการน้ำเทศบาลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรวจทางอากาศ” ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการน้ำเทศบาล ณ ศูนย์บริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำตรัง สำนักงานเทศบาลทุ่งสง

โดยได้รับเกียรติจาก นายพงษ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม นายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง เป็นผู้ให้การต้อนรับรวมถึงกล่าวรายงานโครงการฯ และนายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง กล่าวขอบคุณและปิดการอบรม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 30 ท่าน จากหน่วยงานในพื้นที่ลุ่มน้ำตรัง ได้แก่ เทศบาลเมืองทุ่งสง, อบต.นาหลวงเสน, อบต.นาไม้ไผ่, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช, เทศบาลนาตาล่วง และ อบจ.ตรัง

สำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังปัญหาจากคนในพื้นที่ในการใช้งานระบบบริหารจัดการน้ำเทศบาล(ลุ่มน้ำตรัง) และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรวจทางอากาศเพื่อเก็บข้อมูลด้านน้ำมาพัฒนาต่อยอดระบบการบริหารจัดการลุ่มน้ำตรัง ต่อไป

ข่าวอื่นๆ