สสน.อบรมเชิงปฏิบัติการ หนุนเครือข่ายการจัดการน้ำ ประยุกต์ใช้ระบบ GIS เพื่อบริหารทรัพยากรน้ำชุมชน

05/02/2020

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน (การใช้โปรแกรม Quantum GIS)” ณ แสนปาร์ม เทรนนิ่ง โฮม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม งานอบรมจัดขึ่นระหว่างวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563

โดยมีชุมชนเครือข่ายการจัดการน้ำภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ เครือข่ายลุ่มน้ำทะเลน้อย เครือข่ายลุ่มน้ำปัตตานี เครือข่ายลุ่มน้ำปราจีนบุรี กลุ่มสภาเกษตรกรภาคกลาง ภาคใต้ เครือข่ายเตือนภัย เครือข่ายคชานุรักษ์ 5 จังหวัด ชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ชุมชนบ้านไล่โว่ ชุมชนบ้านสาละวะ

ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากราชองครักษ์ พลเรือตรีภาณุวัฒน์ อินทนิล และ นาวาอากาศเอก นักรบ ใจสมัคร เข้าร่วมการอบรมด้วย และในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ช่วงเช้า ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด ได้เดินทางไปชุมชนบ้านศาลาดิน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อรับฟังบรรยายการบริหารจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ฯ โดย คุณวันชัย สวัสดิ์แดง ประธานกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มผู้ใช้น้ำ บ้านศาลาดิน พรร้อมทั้งลงพื้นที่ศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูลภาคสนาม

ทั้งนี้ ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ได้บรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการน้ำชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ แนวทางดำเนินงาน บริหารจัดการดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ และได้มอบประกาศนียบัตร ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

ข่าวอื่นๆ