สสน.จัดสัมมนา วิจัยสู่การปฏิบัติ Research to Operations: R2O ครั้งที่ 6

24/12/2019

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) จัดงานสัมมนา วิจัยสู่การปฏิบัติ (Research to Operations: R2O) ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “ข้อมูลเปิดสำหรับงานวิจัยและนวัตกรรมด้านอุตุ-อุทกวิทยา (Open Data for Hydro-Meteorological Research and Innovation)” ณ ห้องประชุม Sorrento ชั้น 3 โรงแรม The Palazzo Bangkok ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำงานวิจัยไปประยุกต์ในเชิงปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ

ซึ่งครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เป็นประธานในงาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ภุชงค์ อุทโยภาส รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร ในหัวข้อ “เปลี่ยนแปลงประเทศไทย ก้าวไกลด้วยข้อมูลเปิด” ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นต้น

ข่าวอื่นๆ