สสน.จัดอบรม GIS ขั้นสูงเพื่อบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น

20/12/2019

วันที่ 16 – 20 ธันวาคม 2562 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นสูง เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 7 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานคร

การอบรมเพื่อประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ นำมาจำลองสถานการณ์งานสำรวจ วิเคราะห์ นำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ได้ด้วยตนเอง พัฒนาองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจถึงระบบแหล่งน้ำในพื้นที่ สามารถปรับปรุงแผนพัฒนาแหล่งน้ำโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นทั่วประเทศไทย ส่งต่อความมั่นคงทางด้านน้ำในระดับท้องถิ่นให้กับประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ข่าวอื่นๆ