สสน.ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานเเลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการน้ำลุ่มน้ำชี พร้อมสร้างฝาย รักป่า รักน้ำ

18/12/2019

วันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2562 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน) ชุมชนภูถ้ำภูกระแต ชุมชนเครือข่ายลุ่มน้ำชี และมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมจัดกิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้เชิงปฎิบัติการ การบริหารจัดการน้ำพื้นที่เครือข่ายลุ่มน้ำชี โดยภาคประชาชน และกิจกรรม CSR สร้างฝายชะลอน้ำ รักป่า รักน้ำ ประจำปี 2562” โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด และผู้แทนบริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมงานโดยมีดร.รอยบุญ รัศมีเทศ เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว

สำหรับกิจกรรมในงาน “แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้เชิงปฎิบัติการ การบริหารจัดการน้ำพื้นที่เครือข่ายลุ่มน้ำชี โดยภาคประชาชน และกิจกรรม CSR สร้างฝายชะลอน้ำ รักป่า รักน้ำ ประจำปี 2562” ประกอบด้วย

  • เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้เชิงปฎิบัติการ การบริหารจัดการน้ำพื้นที่เครือข่ายลุ่มน้ำชี โดยภาคประชาชน
  • กิจกรรม CSR สร้างฝายชะลอน้ำ รักป่า รักน้ำ

ข่าวอื่นๆ