สสน.ร่วมจัดนิทรรศ ‘การทรัพยากรไทย ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์’ พร้อมนำชุมชนเสนอผลงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

02/12/2019

วันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน) ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” ซึ่ง สสน. เป็นหน่วยงานสนองพระราชดำริ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยนำเสนอ “ระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ชุมชนและฐานความรู้ใหม่จากปราชญ์ชาวบ้าน” พร้อมทั้งมีชุมชนร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าว จำนวน 3 ชุมชน ดังนี้
1.ชุมชนตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี นำเสนอหัวข้อพืชเศรษฐกิจริมคลอง เพิ่มรายได้ ชาวบ้านได้ประโยชน์”
2.ชุมชนป่าภูถ้ำ ภูกระแต ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น นำเสนอหัวข้อ “พันธ์ไม้ท้องถิ่น พืชสมุนไพร”
3.ชุมชนโนนแต้ ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ นำเสนอหัวข้อ “พันธุ์ไม้ท้องถิ่น พืชสมุนไพร สร้างประโยชน์แก่ชุมชน”

ข่าวอื่นๆ