ต้อนรับคณาจารย์-นิสิตจุฬาฯ ศึกษาดูงานการจัดการน้ำ สสน.

02/12/2019

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ตัวแทนฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยกรน้ำและฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัล สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) ต้อนรับคณาจารย์และนิสิตระดับมหาบัณฑิต จำนวน 9 คน จากภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและรับฟังการบรรยายในหัวข้อ

  1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับน้ำของประเทศ พร้อมทั้งการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
  2. ความเชื่อมโยงระหว่างการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย และข้อมูลน้ำของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

ข่าวอื่นๆ