สสน.จับอบรมการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ จังหวัดสงขลา

01/11/2019

วันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ” โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 7 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล จังหวัดสงขลา

เพื่อประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศในการปฏิบัติงานภาคสนาม สนับสนุนการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ของตนเอง รวมถึงสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นใน “พื้นที่เป้าหมายกลุ่มลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ครอบคลุมจังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่่วมงานจากหน่วยงานท้องถิ่น จำนวน 30 ท่าน ใน 20 หน่วยงาน

ทั้งนี้ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม คณะฯ ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ประตูระบายน้ำบ้านหน้าควน(ร.1) อำเภอหาดใหญ่ การบริหารจัดการพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ่างเก็บน้ำคลองจำไหร ฝายบ้านเก่าร้าง อำเภอคลองหอยโข่งและสะพานข้ามคลองเกาะน้ำรอบ(ร.1) อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

ข่าวอื่นๆ