สสน.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถ่ายทอดความสำเร็จผ่านพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติฯ

18/10/2019

วันที่ 16 -18 ตุลาคม 2562 ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(องค์การมหาชน) นำชุมชนที่ได้จัดตั้งเป็น พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ จำนวน 21 ชุมชน พร้อมด้วยชุมชนร่วมสังเกตการณ์ 2 ชุมชน และผู้ประสานงานลุ่มน้ำเข้าร่วม งานอบรมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดความสำเร็จผ่านพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ณ ห้องประชุมกองทัพภาคที่3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

     โดยงานอบรมครั้งนี้ชุมชนได้ศึกษาดูงานจาก ศูนย์เรียนรู้โครงการตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก นอกจากนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลเนื้อหาหนังสือพิพิธภัณฑ์ฯ และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาในแต่ละพื้นที่ พร้อมรับฟังแนวทางความร่วมมือด้านเกษตรอินทรีย์กับชุมชน โดย รองผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) จากนั้นรับฟังการรับรองเกษตรปลอดภัย โดย ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข่าวอื่นๆ