สสน.จัดอบรมการใช้และพัฒนาแบบจำลอง MIKE FLOOD-Saline Intrusion พื้นที่ Delta ลุ่มแม่น้ำอิรวดี ในเมียนมาร์

18/10/2019

วันที่  16 – 18 ตุลาคม 2562 ที่กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน) โดยนายสถิตย์ จันทร์ทิพย์ , นายธีรพล เจริญสุข และ Miss Kay Khaing Kyaw นักพัฒนาแบบจำลอง ฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ร่วมจัดการอบรมการใช้งานและพัฒนาแบบจำลอง MIKE FLOOD และแบบจำลอง Saline Intrusion  พื้นที่ Delta ลุ่มแม่น้ำอิรวดี  ภายใต้การจำลองเหตุการณ์น้ำท่วมรอบปีการเกิดซ้ำต่าง ๆ และการวางแผนโครงการในอนาคต ร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญจาก DHI สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

โดยมีตัวแทน 3 ท่านจาก Hydroinformatics Center (HIC), Ayeyarwady Integrated River Basin Management (AIRBM) เข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าว ภายใต้โครงการ Ayeyarwady Integrated River Basin Management (AIRBM) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ทุนสนับสนุนจากธนาคารโลก

ข่าวอื่นๆ