สสน.จัดอบรมการใช้และพัฒนาแบบจำลอง MIKE FLOOD-Saline Intrusion พื้นที่ Delta ลุ่มแม่น้ำอิรวดี ในเมียนมาร์

18/10/2019

วันที่  16 – 18 ตุลาคม 2562 ที่กรุงย่างกุ้ง (สสน) โดยนายสถิตย์ จันทร์ทิพย์ , นายธีรพล เจริญสุข และ Miss Kay Khaing Kyaw นักพัฒนาแบบจำลอง ฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ร่วมจัดการอบรมการใช้งานและพัฒนาแบบจำลอง MIKE FLOOD และแบบจำลอง Saline Intrusion  พื้นที่ Delta   ภายใต้การจำลองเหตุการณ์น้ำท่วมรอบปีการเกิดซ้ำต่าง ๆ และการวางแผนโครงการในอนาคต ร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญจาก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

สสน.จัดอบรมการใช้และพัฒนาแบบจำลอง MIKE FLOOD-Saline Intrusion พื้นที่ Delta ลุ่มแม่น้ำอิรวดี ในเมียนมาร์

โดยมีตัวแทน 3 ท่านจาก Hydroinformatics Center (), Ayeyarwady Integrated River Basin Management () เข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าว ภายใต้ Ayeyarwady Integrated River Basin Management (AIRBM) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ทุนสนับสนุนจากธนาคารโลก

ข่าวอื่นๆ