สสน.จัดอบรมการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำชี

04/10/2019

วันที่ 2-4 ตุลาคม 2562 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ” โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 7 ณ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศในการปฏิบัติงานภาคสนาม สนับสนุนการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ของตนเอง รวมถึงสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นใน “พื้นที่เป้าหมายกลุ่มลุ่มน้ำชี” ครอบคลุมจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานท้องถิ่น จำนวน 47 ท่าน ใน 30 หน่วยงาน

โดยในวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม คณะฯ ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ 4 แห่ง ได้แก่ 1.หนองโสกโน ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 2.ห้วยน้ำดอกไม้ ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด 3.อ่างเก็บน้ำเลิงไกโอก ต.นาดี อ.ยางตลาด 4.หนองเบน ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์

ข่าวอื่นๆ