สานต่อโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน บ้านป่าเลา จ.แพร่

28/09/2019

วันที่ 28 กันยายน 2562 ที่ลำห้วยแม่ปุ๊ โรงเรียนบ้านป่าเลา ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมกับ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) สานต่อโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ลุ่มน้ำยม น่าน และปราจีนบุรี ปัจจุบันดำเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

โดยรวมพลังจิตอาสาเครือข่ายชุมชนบ้านป่าเลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  ร้านผู้จำหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และกลุ่มลูกค้าฮอนด้า จัดกิจกรรมปรับปรุงฝายชะลอและกักเก็บน้ำ สร้างคันยกระดับน้ำในลำเหมือง ปลูกหญ้าแฝกป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง ขุดสระเพาะพันธุ์ปลา ปรับปรุงโรงเรือนปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพร รวมทั้งการปรับปรุงระบบกรองน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

โดยคาดว่าจะสามารถเพิ่มแหล่งสำรองน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และเกษตร ครอบคลุมพื้นที่ 200 ไร่ ผู้รับผลประโยชน์ใน 2 หมู่บ้าน (หมู่ 3 บ้านป่าเลา 263 ครัวเรือน 670 คน และหมู่ 10 บ้านป่าเลาเหนือ 147 ครัวเรือน 345 คน) รวม 1,015 คน 410 ครัวเรือน ทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาน้ำดื่มบรรจุขวดให้กับชุมชนได้ 720,000 บาทต่อปี

ข่าวอื่นๆ