สสน.ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง จ.เพชรบุรี

25/09/2019

วันที่ 23- 25 กันยายน 2562 กลุ่มงานเทคโนโลยีจัดการน้ำชุมชน ฝ่ายจัดการน้ำชุมชน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) ลงพื้นที่ชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำ

1. ติดตามแผนงานโครงการปี 2562
1.1 งานอาคารห้องเย็นเพื่อเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร
2. สำรวจแผนงานโครงการปี 2563
2.1 งานขุดลอกคลองข้างถนนระยะทาง 2 กม. พร้อมวางท่อลอด 11 จุด
2.2 ขุดลอกฟื้นฟูลำห้วยเดิม พร้อมสร้างฝายเพื่อสำรองน้ำและกระจายน้ำด้วยท่อ 3 ระดับ ไปยังพื้นที่เกษตร
3. ถ่ายทอดเชิงปฏิบัติการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอย เพื่อกระจายน้ำไปพื้นที่เกษตรและสระประจำไร่นาของเกษตร

ข่าวอื่นๆ