พิธีเปิดกิจกรรม “อาสาสมัครป้องกันคันคลอง เปิดทางน้ำ บำบัดน้ำเสียครัวเรือน” ภายใต้โครงการรักน้ำ

20/09/2019

วันที่ 20 กันยายน 2562 มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันคันคลอง เปิดทางน้ำ บำบัดน้ำเสียครัวเรือน ภายใต้ ณ อาคารศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน

โดยมี พลโท ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข กรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายพิชิต ขันติพันธุ์ ประธานกรรมการบริหารจัดการน้ำ เครือข่ายลุ่มน้ำทะเลน้อย นายสยาม สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนจากมูลนิธิโคคา- โคลา ประเทศไทย โดยมีอาสาสมัครจากบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) อาสาสมัครชุมชนตำบลทะเลน้อย ตำบลพนางตุง ตำบลแหลมโตนด ตำบลบ้านพร้าว ตำบลป่าพะยอม ตำบลปันแต เยาวชนในชุมชนเครือข่ายฯ และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ สื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 300 คน

มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย เริ่มเข้ามาให้การสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายลุ่มน้ำทะเลน้อย นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งผลการดำเนินงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองน้ำและระบายน้ำ ฟื้นฟูพัฒนาคลองส่งน้ำ ด้วยการก่อสร้างอาคารยกระดับหน้าท่อและขุดลอกคลองไส้ไก่ ทำให้โครงสร้างน้ำมีความเชื่อมโยงกัน สามารถระบายและกักเก็บน้ำได้จากเดิมกว่า 37,000 ลูกบาศก์เมตร ผู้ได้รับประโยชน์กว่า 183 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์กว่า 1,700 ไร่

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานระยะที่ 2 (พ.ศ. 2562) ประกอบด้วย

1. การปลูกหญ้าแฝก 2 ชั้น ริม 2 ฝั่งคลอง ระยะทางรวม 6,000 เมตร เพื่อช่วยป้องกันการพังทลายของตลิ่ง

2. “เปิดทางน้ำ” ด้วยการกำจัดวัชพืชในคลอง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

3. ประกอบถังดักไขมันจำนวน 34 ถังให้กับ 34 ครัวเรือน เพื่อช่วย “บำบัดน้ำเสียครัวเรือน” ก่อนปล่อยลงในแหล่งน้ำ

โดยผลลัพธ์จากการทำกิจกรรมนี้ นอกจากจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ยังช่วยบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ของตำบลทะเลน้อย มีผู้ได้รับประโยชน์ 150 ครัวเรือน 500 คน พื้นที่การเกษตร 1,463 ไร่

พิธีเปิดกิจกรรม “อาสาสมัครป้องกันคันคลอง เปิดทางน้ำ บำบัดน้ำเสียครัวเรือน” ภายใต้โครงการรักน้ำ, สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.)

ข่าวอื่นๆ