ต้อนรับ กรมทรัพยากรน้ำ ศึกษาการดำเนินงาน สสน.

19/09/2019

วันที่ 19 กันยายน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) โดย นางสาวจารุมน ลิ้มทิพย์ดารา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัล,นางศรีสุดา สุขสมาน ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพิเศษ ประสานความร่วมมือ และสื่อสารองค์กร เเละ ดร.สุรเจตส์ บุญญาอรุณเนตร ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กรมทรัพยากรน้ำ

พร้อมฟังบรรยาย หัวข้อ “การดำเนินงานของ สสน.” โดยมี ดร.พิณทิพย์ วัชโรทัย หัวหน้างานประสานงานและบริหารโครงการ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัล บรรยายเรื่อง คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ, นายวาทิน ธนาธารพร นักพัฒนาแบบจำลอง ฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ บรรยายเรื่อง เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำ และนายวิชัยวัฒน์ ศศิผลิน นักวิจัยฝ่ายจัดการน้ำชุมชน บรรยายเรื่อง การบริหารจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ

จากนั้นมีการเยี่ยมชมการดำเนินงาน สสน. จุดที่ 1 สถานีโทรมาตร จุดที่ 2 ห้องบัญชาการและวิเคราะห์สถานการณ์ (War room) จุดที่ 3 คอมพิวเตอร์แม่ข่ายชุดปฐมฤกษ์ (Weather 901) และห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง

ข่าวอื่นๆ