สสน.ร่วมบรรยาย โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้หมู่บ้านคนรักษ์ช้าง

17/09/2019

วันที่ 17 กันยายน ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เป็นวิทยากรบรรยาย “การสร้างความเข้าใจเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง” ที่จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชน ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

โดยมีนายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้หมู่บ้านคนรักษ์ช้าง” ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ พัฒนาการจังหวัด พัฒนาการอำเภอ ผู้นำหมู่บ้าน 183 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดป่ารอยต่อภาคตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัด ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี และ จังหวัดสระแก้ว

การบรรยายดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อทำความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันของคนกับช้างป่า ลดการทำร้ายช้าง และดำเนินกลยุทธ์การพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้หลักการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา

ข่าวอื่นๆ