สสน.ร่วมกับ อินทัช ลงพื้นที่ชุมชนบ้านวังยาว เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสจากน้ำท่วมน้ำหลาก สู่การสำรองน้ำสู้ภัยแล้ง

06/09/2019

วันที่ 6 กันยายน ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และนายเอนก พนาอภิชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัท อินทัช กับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ซึ่งนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชุมชนบ้านวังยาว อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชุมชนบ้านวังยาว มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ติดกับแม่น้ำชีทำให้ประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปี และน้ำแล้งต่อเนื่องยาวนาน ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ ในช่วงหน้าแล้ง พื้นที่นาข้าวและผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค แหล่งน้ำตื้นเขินและขาดการเชื่อมโยงแหล่งน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่แต่ละแห่ง ทำให้เกษตรกรโดยรอบขาดแคลนน้ำสำหรับเกษตรกรรม

ในปี 2562 ชุมชนได้ร่วมกันสร้างฝายยกระดับน้ำในกุดชีเฒ่าสูงประมาณ 2 เมตร พร้อมเสริมโครงสร้างประตูหน้าท่อ เชื่อมระหว่างกุดชีเฒ่าและคลองไผ่ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเก็บกักน้ำหลังน้ำลดได้กว่า 280,000 ลบ.ม. ช่วยให้เกษตรกรโดยรอบมีแหล่งน้ำทำการเกษตร ครอบคลุม 4 หมู่บ้าน 200 ครัวเรือน พื้นที่กว่า 1,200 ไร่ ชาวบ้านมีแหล่งอาหารจากการทำประมงพื้นบ้าน และเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ เกิดความมั่นคงด้านอาหาร รายได้ อาชีพ และเศรษฐกิจชุมชน รวมถึงเกิดความสมดุลของระบบนิเวศโดยรวม

นอกจากนี้ ยังมุ่งหวังให้ชุมชนเรียนรู้การติดตามสถานการณ์น้ำผ่านแอพพลิเคชั่น เว็บไซต์ ประเมินสถานการณ์น้ำท่วมน้ำแล้งได้ทั้งภาวะปกติและภาวะวิกฤติ เพื่อวางแผนรับมือสถานการณ์น้ำได้ในอนาคต

ข่าวอื่นๆ