สสน. จัดสัมมนา ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการติดตามและพยากรณ์ภัยแล้ง

10/06/2024

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ดร. รอยบุญ รัศมีเทศ ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เป็นประธานเปิดงาน สัมมนา “ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการติดตามและพยากรณ์ภัยแล้ง” ภายใต้ โครงการพัฒนาระบบติดตามและพยากรณ์ภัยแล้งด้วยดัชนีภัยแล้งจากข้อมูลดาวเทียม ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

โดยการสัมมนาครั้งนี้เป็นการนำเสนอโครงการ และการประยุกต์ใช้ ระบบติดตามและพยากรณ์ภัยแล้ง ในการบริหารจัดการน้ำ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่สนใจ ได้แก่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การประปาส่วนภูมิภาค กรมอุตุนิยมวิทยา กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมชลประทาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยมีวิทยากรจาก สสน. และ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมบรรยาย โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ให้ความสนใจ สอบถาม และร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อต่อยอดงานและสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในอนาคตต่อไป

ข่าวอื่นๆ