สสน.เสนอบทความ แบบจำลองพยากรณ์ระดับน้ำเจ้าพระยา ในงานประชุมวิชาการ KWRA สาธารณรัฐเกาหลี

13/05/2024

วันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2567 นายพีรณัฐ ดรปัญญา ผู้แทนของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) ร่วมกับผู้แทนสมาคมนักอุทกวิทยาไทย ได้แก่ รศ.ดร.อารียา ฤทธิมา และ ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์ เข้าร่วมในการประชุมสัมมนาวิชาการ และนำเสนอบทความวิชาการในหัวข้อ แบบจำลองการเรียนรู้แบบเครื่องสำหรับการพยากรณ์ระยะสั้นของระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ประเทศไทย (Machine Learning for Short–Term Water Level Prediction of the Chao Phraya River, Thailand) ในงานประชุมวิชาการ “2024 conference on Korea Water Resource Association (KWRA)” ณ เมืองซอกวิโพ จังหวัดเชจู สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน ในด้านวิชาการ ตลอดจนการบริหารจัดการแหล่งน้ำภายใต้ความไม่แน่นอนของสภาพภูมิอากาศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการทรัพยากรน้ำต่อไป

ข่าวอื่นๆ