สสน. จับมือ สทนช.-วว. ลงนาม MoU พัฒนาผลผลิตการเกษตร-ผลิตภาพน้ำชุมชน ยกระดับสู่การรับรองมาตรฐาน

03/04/2024

วันที่ 29 มีนาคม 2567 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ “การพัฒนาผลผลิตการเกษตรและผลิตภาพน้ำของชุมชน ยกระดับสู่การรับรองมาตรฐาน” ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)  และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยมี ดร.รอยบุญ  รัศมีเทศ ผู้อำนวยการ สสน. ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ วว. และ ดร.สุรสีห์  กิตติมณฑล  เลขาธิการ สทนช. ร่วมลงนาม

ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการร่วมกันบูรณาการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารทรัพยากรน้ำ ให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอสำหรับทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่และวนเกษตร  มีการรวมกลุ่มวางแผนการผลิตได้ตลอดปี  รวมทั้งพัฒนาและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สู่การการรับรองมาตรฐานสินค้าระดับสากล  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศอย่างยั่งยืน

ข่าวอื่นๆ