สสน. จัดสัมมนา จัดทำมาตรฐานข้อมูล-แพลตฟอร์ม แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ

03/04/2024

วันที่ 29 มีนาคม 2567 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. จัดงานสัมมนา “การจัดทำมาตรฐานข้อมูลและแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ” โดยมี ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ผู้อำนวยการ สสน. นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการ สพร. นายฐนโรจน์ วรรัฐประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และผู้แทนจาก 28 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานณ ห้องบอลรูม เอ โรงแรมเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กทม.

โดยงานสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่การจัดทำมาตรฐานข้อมูล Thaiwater Standard และการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ Thaiwater Share เพื่อใช้เป็นเครื่องมือหลักในการแลกเปลี่ยนและให้บริการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในเรื่องของการลงทะเบียนเพื่อใช้งาน

ภายหลังจากงานสัมมนานี้ ผู้อำนวยการ สสน. ยังมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำมาตรฐานข้อมูลและการพัฒนาแพลตฟอร์มดังกล่าว ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาตามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อประโยชน์และความสะดวกในการใช้งานร่วมกันต่อไป

ข่าวอื่นๆ