ต้อนรับอาจารย์-นิสิตปริญญาโท ม.เกษตรศาสตร์ เยี่ยมชม-เเลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยี สสน.

05/03/2024

วันที่ 4 มีนาคม 2567 นางสาวผการัตน์ ดานุเสถียรพงศ์ นักบริหารนโยบายด้านยุทธศาสตร์และอำนวยการ และคุณจิตติภรณ์ ฉันทโรจน์ศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพิเศษ ประสานความร่วมมือ และสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับอาจารย์และนิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ“ จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที  และระบบโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ  ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง High Performance Computing ของ สสน.

หลังจากนั้นรับฟังบรรยายเรื่อง คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเพื่อการติดตามสถานการณ์น้ำของประเทศ, เรื่องเทคโนโลยีสำรวจและเทคโนโลยีการจัดทำข้อมูลแผนที่ GIS , เรื่องความรู้ด้านการจัดการบริหารน้ำชุมชน และชุมชนที่ประสบความสำเร็จโดยมี ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ผู้อํานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และดร.ศรเทพ วรรณรัตน์ นักบริหารนโยบายวิจัยและพัฒนา  เข้าร่วมรับฟังบรรยาย พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณาจารย์ และนิสิต ซึ่งจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้ จาก สสน. ไปใช้สนับสนุนการเรียนและประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป

ข่าวอื่นๆ