สสน. ร่วมกับ กรมการทหารช่าง ลงพื้นที่ หารือความร่วมมือพัฒนาเเหล่งน้ำ “หนองวัวซอโมเดล”

27/11/2023

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 กรมการทหารช่าง พร้อมด้วย ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และรองเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่โครงการนำร่อง “หนองวัวซอโมเดล” จ.อุดรธานี เพื่อหารือความร่วมมือในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ โดยน้อมนำแนวพระราชดำริมา “บริหารจัดการน้ำชุมชนอย่างยั่งยืน”

โดยมีผู้นำชุมชน ซึ่งประกอบด้วย รองนายก อบต., ผู้ใหญ่บ้าน, ผช.ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ให้ข้อมูลพร้อมหารือแนวทางการดูแลและต่อยอดแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ ที่ กรมการทหารช่าง จะดำเนินการก่อสร้าง ทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารน้ำที่มีอยู่อย่างเพียงพอและเกิดประสิทธิภาพ โดย สสน. ได้ร่วมวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจการจัดการน้ำชุมชน พร้อมส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ใช้น้ำ จัดทำแผนที่น้ำ ทราบน้ำต้นทุน ทางน้ำ ความต้องการใช้น้ำ กำหนดแนวทางบริหารจัดการ การปรับการใช้น้ำ การปรับการเกษตร และความต้องการโครงการ เเละประสานขอรับการสนับสนุนโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้จะนำเสนอผลการหารือแนวทางพัฒนาต่อนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ต่อไป

ข่าวอื่นๆ