สสน. จับมือ มช. นำศึกษาแบบอย่างความสำเร็จการสร้างคลังสมองด้านการบริหารจัดการน้ำ ระดับชุมชน

02/11/2023

วันที่ 27 ตุลาคม 2566  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 องค์การบริหารจังหวัดน่านและเครือข่ายจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ศึกษาดูงานแบบอย่างความสำเร็จการสร้างคลังสมองด้านการบริหารจัดการน้ำ ในระดับชุมชุมชน ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ชุมชนบ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายนิติ เที่ยงจันตา ผู้แทนชุมชนเมืองกลาง และคณะทำงานในชุมชน ต้อนรับและนำเสนอความสำเร็จของชุมชนบ้านเมืองกลาง โดยได้เข้าศึกษาดูงานทั้งหมด 3 จุด จุดที่ 1 แต ต๊าง แบ่งน้ำเท่าเทียม จุดที่ 2 น้ำลอด น้ำล้น กระจายน้ำ และจุดที่ 3 วิถีเกษตรชุมชน บนความยั่งยืน

”เพื่อความมั่นคงทางน้ำของชุมชน“ คีย์สำคัญของความสำเร็จของชุมชนบ้านเมืองกลาง เป็นชุมชนต้นแบบที่ได้รับความสำเร็จจนสามารถพึ่งพาตนเองได้จากการนำ กรอบคิดเรื่องการบริหารจัดการ ดิน น้ำ ป่า มาประยุกต์ใช้ร่วมกับภูมิปัญญาของชุมชน มีการฟื้นฟูป่าต้นน้ำและแหล่งกักเก็บสำรองน้ำ ดูแลรักษาและบริหารจัดการน้ำให้เหมาะกับภูมิสังคม จนเกิดความมั่นคงน้ำ สามารถจัดสรรน้ำ มีผลผลิตที่หลากหลาย ไปจนถึงสร้างรายได้ให้กับชุมชน

การศึกษาดูงานครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของชุมชนอย่างมากมาย ทุกภาคส่วนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำในระดับชุมชน การดูแล รักษาและบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำ บูรณาการภูมิปัญญาชุมชนอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ผสานงานวิจัยและเทคโนโลยี สร้างความมั่นคงทางน้ำให้กับชุมชน อีกทั้งยังสามารถเป็นต้นทุนน้ำที่สำคัญได้ถึงระดับลุ่มน้ำ เมื่อมีตัวอย่างความสำเร็จเช่นนี้และ จะนำมาสู่การพัฒนาและขับเคลื่อนให้เกิดการขยายผลความสำเร็จในครั้งนี้ไปยังพื้นที่อื่นๆ ครอบคลุมอย่างเป็นระบบต่อไป

ข่าวอื่นๆ