อว. สสน. - มช. พัฒนาต้นแบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติส่วนหน้า (ภาคเหนือตอนบน) สำหรับการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่ที่ยั่งยืน

27/10/2023

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม นำคณะ ของ อว. ที่ประกอบด้วย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค1 องค์การบริหารจังหวัดน่าน และเครือข่ายจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ เข้าศึกษาดูงาน “ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่” ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและเทศบาลตำบลทาปลาดุก จังหวัดลำพูน โดยมีนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนให้การต้อนรับและได้กล่าวถึงความสำคัญของการมีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่ รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลที่ใช้ในการติดตามสถานการณ์น้ำ เพื่อบริหารจัดการน้ำและป้องกันบรรเทาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติส่วนหน้า อว. (ภาคเหนือตอนบน) จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการให้ศูนย์ข้อมูลน้ำจังหวัดลำพูนมีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรน้ำที่ครบถ้วน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่อย่างเหมาะสมตามภูมิศาสตร์

จากนั้นคณะได้เดินทางไปยังเทศบาลตำบลทาปลาดุกเพื่อศึกษาการจัดทำผังน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่ โดยมีนายประกอบ ยอดยา นายอำเภอแม่ทา และนายสวาท เพียรพนัสสัก นายกเทศมนตรีตำบลทาปลาดุก ซึ่งเป็นต้นแบบการจัดทำผังน้ำระดับตำบลสามารถทำให้เห็นภาพรวมและสภาพปัญหาได้ครอบคลุมพื้นที่ระดับตำบล ได้ทราบเส้นทางไหลของน้ำได้อย่างถูกต้องจึงสนับสนุนการวางแผนและบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข่าวอื่นๆ