สสน.ร่วมงาน ESG Symposium 2023 พร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

20/09/2023

วันที่ 19 กันยายน 2566 ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และคุณพิชาญ ทิพวงษ์ ร่วมเป็นผู้แทน สสน. ร่วมงาน ESG Symposium 2023 :Pre-session Just Transition: Mobilize just transition towards low carbon society ณ Hall 1 ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ เอสซีจี สำนักงานใหญ่ บางซื่อ

โดยร่วมเสวนาและระดมความคิดเห็นปัจจัยสำคัญขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ส่งผลต่อชาวโลก เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 4 ด้านหลัก ดังนี้
1.ด้านนโยบาย : ร่วมสร้างและลดข้อจำกัด เพื่อสนับสนุนทุกภาคส่วนก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
2.ด้านเงินทุน : สนับสนุนกองทุนขับเคลื่อนกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาร่วมเปลี่ยนผ่านไปด้วยกัน
3. ด้านบุคลากร : พร้อมพัฒนาทักษะแรงงาน ชุมชน พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงจากโลกเดือด มุ่งสู่งานในธุรกิจคาร์บอนต่ำ
4.ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี : เร่งพัฒนาและส่งเสริมการเข้าถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีลดคาร์บอนและเป็นมิตรต่อโลก

เป็นการร่วมเปลี่ยนผ่านไปด้วยกัน สู่สังคมคาร์บอนต่ำ เร่งลดผลกระทบด้วยการส่งเสริมเมืองคาร์บอนต่ำ และใช้พลังงานสะอาด / รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนรุนแรง บริหารจัดการน้ำ ลดเสี่ยงแล้งท่วม ปลูกป่าดูดซับคาร์บอน และพัฒนาทักษะแรงงาน

ทั้งนี้ข้อคิดเห็นที่ได้จากงานวันนี้จะถูกสรุปนำเสนอกับนายกรัฐมนตรีในงานวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ต่อไป

ข่าวอื่นๆ