ครั้งแรก! สสน. จัดกิจกรรม “Open House เปิดบ้าน สสน.”

21/08/2023

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. จัดกิจกรรม “Open House เปิดบ้าน สสน.” ครั้งที่ 1 เพื่อต้อนรับนักเรียนทุน พสวท. และนิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเครือข่าย จำนวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุน พสวท. และนิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเครือข่าย รู้จัก สสน. มากขึ้น และมาร่วมงานวิจัยกับ สสน. ในอนาคต

ทั้งนี้กิจกรรม Open House เปิดบ้าน สสน. ประกอบไปด้วย
การเยี่ยมชมนิทรรศการ “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” ต่อด้วยการกล่าวต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานของ สสน โดย ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผสสน.

ถัดมา คณะผู้เชี่ยมชมได้เข้ากิจกรรมเรียนรู้ จำนวน 5 ฐานประกอบด้วย
ฐานที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศ: HPC / เว็บไซต์ และ แอปพลิเคชัน
ฐานที่ 2 การจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่ ๙ : ถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้สู่ชุมชน และพัฒนาท้องถิ่น
ฐานที่ 3 เทคโนโลยีสำรวจและตรวจวัด : บก อากาศ
ฐานที่ 4 แบบจำลองและวิทยาการข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำ
ฐานที่ 5 การวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำ : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติสนับสนุนการบริหารภาวะวิกฤต

จากนั้นกิจกรรมช่วงบ่ายเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพี่ๆ นักเรียนทุน พสวท. และนักศึกษาฝึกงาน ที่กลับมาทำงานกับ สสน. ปิดท้ายด้วยคลินิกงานวิจัยที่นักเรียนทุน พสวท. และนิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเครือข่าย ได้ทำการแลกเปลี่ยนหัวข้อ และงานวิจัยที่สนใจกับบุคลากรของ สสน. ในฝ่ายต่างๆ

ข่าวอื่นๆ