สสน.ร่วมกับ IHE จัดอบรม TMT ส่งเสริม-พัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านบริหารจัดการน้ำ

28/02/2023

วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) และ IHE Delft Institute for Water Education ประเทศเนเธอร์แลนด์ จัดฝึกอบรมโครงการ TAILOR MADE TRAINING (TMT) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก Nuffic โดยมีการอบรมในหัวข้อเรื่อง “Nature-Based Solutions for Climate Change Adaptation and Flood Risk Reduction Balancing between flood protection and food production” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลากรของหน่วยงานด้านบริหารจัดการน้ำได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการวางแผนการสร้างแบบจำลองการประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์ข้อมูลผลจากแบบจำลองด้านอุทกวิทยาให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่และนำปรับใช้ในงานของหน่วยงาน และการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย

การอบรมที่จัดขึ้นมีทั้งหมด 2 Module โดย Module 1 จัดขึ้นหว่างวันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับเกียรติ จาก ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และ Prof.Zoran Vojinovic จาก IHE กล่าวเปิดการอบรมและต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และเจ้าหน้าที่ สสน.

นอกจากนี้ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ นายมงคล งามเจริญวงษ์ หัวหน้างานเครือข่ายจัดการน้ำชุมชน เป็นผู้แทน สสน. นำคณะผู้เข้าอบรม ศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำของชุมชน ณ บ้าน ศาลาดิน จ.นครปฐม สำหรับ Module 2 เตรียมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 31 มีนาคม 2566 นี้

ข่าวอื่นๆ