สสน. รับรางวัลเลิศรัฐ ระดับดีเด่น ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2565

16/09/2022

วันที่ 12 กันยายน 2565 ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 โดย ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เป็นผู้เเทน สสน. รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2565 ระดับดีเด่น ประเภทสัมฤทธิผล ประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) จากผลงาน “ระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำ สู่ต้นแบบการจัดการอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก”

จากตัวอย่าง ความสำเร็จของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปะยาง จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้ง เมื่อชุมชนได้ดำเนินงานกับ สสน. ในปี 2560 ทำให้ทราบสาเหตุที่น้ำอุปโภคไม่เพียงพอ ชุมชนจึงได้วางแผนบริหารจัดการน้ำ ร่วมกับศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ และ สสน. พบว่าจากการฟื้นฟูป่าต้นน้ำอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี ทำให้เกิดพื้นที่ป่าซับน้ำที่สามารถผลิตน้ำได้ตลอดทั้งปี เสริมฝายกึ่งถาวร เชื่อมท่อส่งน้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำฯ ส่งเข้าระบบประปาเพื่อใช้อุปโภค มีจุดกักเก็บสำรองน้ำเป็นระยะ ตลอดจนมีการกำหนดกติกาการใช้น้ำร่วมกัน ปัจจุบันเกิดผลสำเร็จพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปะยางมีน้ำเพียงพอสำหรับชุมชนใช้อุปโภค บริโภค และการเกษตรตลอดทั้งปี

“รางวัลเลิศรัฐ” เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐ โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และสาขาบริการภาครัฐ

สำหรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการตั้งแต่ระดับการให้ข้อมูล การให้คำปรึกษาหารือ การเข้ามามีบทบาท และในระดับความร่วมมือ ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาที่มีนัยสำคัญหรือผลกระทบสูง กับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ที่นำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐและคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข่าวอื่นๆ