ดร.สุทัศน์ ร่วมเปิดงานประชุม InCAP2022 ภายใต้โครงการการคาดการณ์สภาพอากาศรายกึ่งฤดูกาลสำหรับประเทศไทย

11/08/2022

วันที่10 สิงหาคม 2565 ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมและกล่าวเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ InCAP2022 ภายใต้หัวข้อ Increasing Capability (INCAP) On: Gaps and Challenges of Sub-seasonal to Seasonal (S2S) Climate Prediction in Thailand ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กทม. โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน (ทั้งออนไลน์และ On-site) จากภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงายวิจัย ศูนย์ปฏิบัติการ และ มหาวิทยาลัย

งานประชุมนี้ จัดโดย ฝายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (นน.) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ CAS-TWAS Centre of Excellence for Climate and Environment Sciences, Institute of Atmospheric Physics (IAP), Chinese Academy of Sciences (CAS) ภายใต้โครงการการคาดการณ์สภาพอากาศรายกึ่งฤดูกาลสำหรับประเทศไทย (Sub-seasonal to seasonal climate prediction) สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุน ววน. สกสว. และดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือทางด้านงานวิจัยระหว่าง สสน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวอื่นๆ