สสน.จัดอบรม จนท.สทนช.ใช้งานระบบติดตามสถานการณ์น้ำและการเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลน้ำจังหวัด

02/03/2022

วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. จัดอบรมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ “การใช้งานระบบติดตามสถานการณ์น้ำ National Thaiwater และการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ำระดับจังหวัด” ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สทนช. และ สสน. เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ” ณ ห้องวีนัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร โดยมีเจ้าหน้าที่ของ สทนช. ทั้งในระดับผู้ใช้งานระบบ และระดับผู้ดูแลระบบ จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 50 ท่าน ซึ่งจะอบรมต่อเนื่อง

การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและจัดเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ สทนช. ให้สามารถใช้งานระบบติดตามสถานการณ์น้ำ (National Thaiwater) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับประเทศ ระดับลุ่มน้ำ และระดับจังหวัด ต่อยอดไปถึงการใช้งานร่วมกันกับระบบ Thai Water Plan, Thai Water Assessment และรองรับภารกิจของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด เกิดการติดตามสถานการณ์น้ำแบบองค์รวมได้อย่างเป็นระบบ

ข่าวอื่นๆ