สสน.ลงพื้นที่พบชุมชน-เครือข่าย จัดการน้ำ เพื่อชี้เเจงโครงการ “การบริหารพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน” จ.เเพร่

12/03/2021

วันที่ 7-9 มีนาคม 2564 ดร. รอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) พร้อมทั้งผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ สสน. ลงพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ “การบริหารพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน” แก่ผู้นำท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และเครือข่ายการจัดการน้ำ เพื่อที่จะทำความเข้าใจในการสร้างรูปแบบการจัดการน้ำ โดยเน้นไปที่การแก้ปัญหาเรื่อง น้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค

โครงการ “การบริหารพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน”

จากนั้นได้เดินทางไปยัง ‘บ้านผักยิ้ม’ ชุมชนบ้านเหล่าเหนือ อำเภอสอง ซึ่งเป็นพื้นที่ตัวอย่างของโครงการ CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE FOR DISASTER RISK REDUCTION หรือ CRADR เพื่อพบปะพูดคุยกับเครือข่ายของบ้านผักยิ้มจำนวน 8 ราย และเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความั่นคงทางด้านน้ำ อุปสรรคในการผลิตและส่งขาย รวมถึงเทคโนโลยีที่ต้องการการสนับสนุน เพื่อนำไปหารือกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศต่อไป

ข่าวอื่นๆ