ผสสน. ส่งมอบ KU TOWER ให้กับ ม.เกษตรศาสตร์

24/06/2019

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) ร่วมกับ ดร.รอยล จิตรดอน ผู้ริเริ่มโครงการ KU TOWER ได้ส่งมอบสถานีวิจัยเพื่อการตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินและคุณภาพอากาศ ซึ่งมีลักษณะเป็นเสาสูงขนาด 117 เมตร “KU TOWER” ให้แก่ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อการศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อไปในอนาคต

สำหรับ สถานีวิจัยเพื่อการตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินและคุณภาพอากาศ (KU TOWER) นับเป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของประเทศไทย ที่ใช้ในการวิจัยอิทธิพลของมูลสารในบรรยากาศต่อลักษณะอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินในเขตเมือง คือ ครอบคลุมชั้นบรรยากาศ ที่อยู่ด้านบนในแนวดิ่งด้วย และผลการตรวจวัดลักษณะดังกล่าว จึงไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อรายงานลักษณะอุตุนิยมวิทยาในชีวิตประจำวัน หากแต่นำไปใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะชั้นบรรยากาศที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของมูลสารในบรรยากาศ

ผลงานที่โครงการได้ติดตามลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินและมลสารทางอากาศสำหรับประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 โดยทำการตรวจวัดข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดิน ได้แก่ ความเร็วลม ทิศทางลม อุณหภูมิ และความชื้น วัดที่ระดับความสูง 5 ระดับ 10, 30, 50, 75 และ 110 เมตร ปริมาณน้ำฝนวัดที่ระดับ 10 เมตร ความกดอากาศ วัดที่ระดับความสูง 3 ระดับ 10, 50 และ 110 เมตร และข้อมูลตรวจวัดมลสารทางอากาศ ได้แก่ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจน ก๊าซโอโซน ก๊าซมีเทน และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ วัดที่ระดับความสูง 3 ระดับ 30, 75 และ 110 เมตร และยังได้ผลิตบัณฑิตในโครงการฯ ปริญญาเอก 1 คน ปริญญาโท 19 คน มีผลงานวิจัยที่ได้มาจากโครงการจำนวน 29 ผลงาน

ข่าวอื่นๆ