สสน. ประกาศ No Gift Policy ประจำปี 2567

03/01/2024

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศนโยบายงดรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) ประจำปี 2567 โดยเจ้าหน้าที่และบุคลากรของ สสน. ทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการทำงาน สร้างทัศนคติที่ถูกต้อง มุ่งมั่นทำงานอย่างโปร่งใส และไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมทั้งกำหนดมาตรการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

สสน. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ข่าวอื่นๆ