สสน.จัดสัมมนา ‘เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต’

28/04/2022

วันที่ 4 เมษายน 2565 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. จัดสัมมนาหัวข้อ “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2565” ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สสน. และสัมมนาออนไลน์ผ่าน Webex โดยมีหัวข้อการบรรยาย จำนวน 3 หัวข้อ ได้แก่

1.การใช้อำนาจตามกฎหมายในการปฏิบัติงาน
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสามารถใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของตนไปในทางที่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นไปตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงตระหนักถึงการใช้อำนาจหน้าที่อันอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการทุจริตได้

2.การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกภายในบุคคล ปรับฐานความคิดให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้างค่านิยมร่วมต้านการทุจริต

3.No Gift Policy
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและป้องกัน หรือลดโอกาสในการรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อนในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับบุคลากร สสน. รวมทั้งมีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ข่าวอื่นๆ