สสน.จัดสัมมนา “นำความรู้สู่การปฏิบัติจริงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มุ่งส่งเสริมคุณธรรม

11/08/2021

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) จัดสัมมนาหัวข้อ “การนำความรู้สู่การปฏิบัติจริงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” วิทยากรโดย ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ตำแหน่ง รอง ผสสน. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สสน. และผ่านระบบออนไลน์ VDO Conference (Webex)

โดยการสัมมนาดังกล่าวฯ บุคลากรในองค์กรร่วมกันกำหนดคุณธรรมเป้าหมายและกำหนด “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” ที่สอดคล้องกับคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

ข่าวอื่นๆ