สสน.เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

02/07/2020

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) จัดกิจกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภายใต้โครงการดูงานเกี่ยวกับการสกัดกั้นการทุจริตบนฐานธรรมาภิบาล
ณ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ข่าวอื่นๆ