สสน.จัดกิจกรรมเสริมความสัมพันธ์ สร้างสามัคคี HII’s SPORT DAY 2020

17/01/2020

วันที่ 17 มกราคม 2563 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน) จัดกิจกรรมงานกีฬา HII’s SPORT DAY 2020 ณ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดกรุงเทพฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร สสน. ได้ร่วมกิจกรรมกีฬาที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ ความสามัคคี และสร้างทัศนคติที่ดีต่อกัน ซึ่งจะส่งผลไปสู่การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เสริมสร้างพลานามัยที่ดีต่อบุคลากร และพร้อมขับเคลื่อนผลงานไปสู่เป้าหมายร่วมกัน

ข่าวอื่นๆ