การตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบภายใน

ปี เรื่อง เอกสาร
2567 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับปรับปรุง) ดาวน์โหลด
2566 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ปี เรื่อง เอกสาร
2566 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
2565 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
2564 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
2563 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
2562 รายงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด

กฎบัตร

ปี เรื่อง เอกสาร
2567 กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลด
2566 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดาวน์โหลด
2566 กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลด
2565 กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลด
2565 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดาวน์โหลด
2564 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดาวน์โหลด
2564 กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลด
2563 กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดาวน์โหลด
2563 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลด

อ่านเพิ่มเติม