Magic word

Wiki subjects
โครงสร้าง
การแก้ไข้หน้าบทความ
เทคนิคการแก้ไขหน้า

magic word คือคำสั่งที่อยู่ในรูปตัวแปรพิเศษที่ใช้เฉพาะกับซอฟต์แวร์ MediaWiki ซึ่งจะเป็นรูปแบบคำสั่งเฉพาะให้แสดงผลตามแบบที่สั่งนั้น รูปแบบของตัวแปรพิเศษต่างๆ ที่เราสามารถใช้ได้ ได้แก่

สารบัญของเนื้อหา

ตารางแสดง magic word ที่เกี่ยวกับการสร้างสารบัญของเนื้อหาโดยอัตโนมัติ
ตัวแปรพิเศษ ความหมายของตัวแปร
__NOTOC__ ซ่อนสารบัญเนื้อหาของหน้าบทความนั้น
__FORCETOC__ ให้สารบัญของเนื้อหาปรากฏ
__TOC__ วางสารบัญของเนื้อหา ณ ตำแหน่งนี้

รูปแบบ XML tags

ตัวแปรพิเศษที่เป็นรูปแบบ XML tags ได้แก่

  • nowiki
    <nowiki>...</nowiki>ไม่ให้แสดงผลการแก้ไขตามรูปแบบคำสั่งวิกิ ตัวอย่างเช่น
<nowiki>'''[[{{"Wiki subject"}}]]'''</nowiki> 
จะได้ผลเป็น '''[[{{Wiki subject}}]]''' 
  • pre
    <pre>...</pre>

รูปแบบการกำกับคำสั่งเฉพาะที่ต้องการให้ข้อความแสดงผลในลักษณะไม่เป็นไปตามคำสั่งวิกิ และครอบข้อมูลด้วยกรอบข้อความเป็นย่อหน้าใหม่เยื้องเข้าจากย่อหน้าปกติจนสิ้นสุดตามข้อความที่เลือก ตัวอย่างเช่น

บทความทุกบทความมี <pre>'''[[เครื่องหมายกำกับย่อหน้า]]'''</pre> 

แสดงผลเป็น

บทความทุกบทความมี

'''[[เครื่องหมายกำกับย่อหน้า]]'''
  • math
    <math>...</math> คือคำสั่งแสดงเครื่องหมายคณิตศาสตร์เช่น
<math>\sqrt{a^2+b^2}</math> 

แสดงผลเป็น

<math>\sqrt{a^2+b^2}</math>

ตัวแปรพิเศษค่าแปรผัน

ตัวแปรพิเศษในรูปแบบการแสดงค่าแปรผัน หมายถึงคำสั่งที่กำหนดเฉพาะเพื่อให้การแสดงผลแสดงตามค่าผันแปรที่กำหนดไว้ในเรื่องใดๆ เช่น แปรผันตามเวลาปัจจุบันเป็นต้น ตัวแปรพิเศษที่เป็นค่ารูปแบบแปรผันได้แก่

ตัวแปรพิเศษแปรผันตามเวลา

ตัวแปรพิเศษ ตัวอย่าง คำอธิบาย
{{CURRENTDAY}} 7 แสดงวันที่ปัจจุบันในรูปแบบตัวเลข
{{CURRENTDAY2}} 07 เช่นเดียวกับ {{CURRENTDAY}} แต่ขึ้นต้นด้วยเลข 0 ในหลักหน่วย (01 .. 31).
{{CURRENTDAYNAME}} วันพุธ ชื่อของวันตามภาษาท้องถิ่น
{{CURRENTDOW}} 3 เช่นเดียวกับ {{CURRENTDAYNAME}} แต่แสดงเป็นตัวเลข (เช่น 0=วันอาทิตย์, 1=วันจันทร์...).
{{CURRENTMONTH}} 06 ตัวเลขแสดงเดือนปัจจุบัน 01 .. 12
{{CURRENTMONTHABBREV}} มิ.ย. เช่นเดียวกับ {{CURRENTMONTH}} แต่เป็นรูปแบบตัวย่อ (ม.ค. ..ธ.ค. )
{{CURRENTMONTHNAME}} มิถุนายน เช่นเดียวกับ {{CURRENTMONTH}} แต่อยู่ในแบบคำเต็ม (มกราคม .. ธันวาคม)
{{CURRENTTIME}} 01:32 เวลาปัจจุบัน (00:00 .. 23:59).
{{CURRENTHOUR}} 01 เวลาปัจจุบันเฉพาะตัวเลขชั่วโมง (00 .. 23).
{{CURRENTWEEK}} 23 เลขของสัปดาห์ (1-53) ถือตาม ISO 8601 ไม่มี 0 นำหน้า
{{CURRENTYEAR}} 2023 แสดงตัวเลขปีปัจจุบัน
{{CURRENTTIMESTAMP}} 20230607013240 ลงเวลา ถือตาม ISO 8601

ตัวแปรพิเศษตามเวลาท้องถิ่น

ค่าตัวแปรที่ใช้จะปรากฏผลตามเวลาท้องถิ่น ตามตัวแปรพิเศษที่กำหนด ได้แก่

ตัวแปรพิเศษ ตัวอย่าง คำอธิบาย
{{LOCALDAY}} 7 แสดงลำดับวัน (วันที่) ของเดือนในรูปแบบตัวเลข
{{LOCALDAY2}} 07 แสดงเช่นเดียวกับ {{LOCALDAY}} แต่ในกรณีเลขหนึ่งหลักจะนำหน้าด้วยเลข 0 (01 .. 31).
{{LOCALDAYNAME}} วันพุธ ชื่อของวัน
{{LOCALDOW}} 3 เช่นเดียวกับ {{LOCALDAYNAME}} แต่แสดงเป็นลำดับวันตัวเลข (0=อาทิตย์, 1=จันทร์...).
{{LOCALMONTH}} 06 ตัวเลขลำดับ 01 .. 12 ของเดือน
{{LOCALMONTHABBREV}} มิ.ย. เช่นเดียวกับ {{LOCALMONTH}} แต่อยู่ในรูปแบบตัวย่อ เช่น ม.ค. .. ธ.ค.
{{LOCALMONTHNAME}} มิถุนายน เช่นเดียวกับ {{LOCALMONTH}} แต่เป็นชื่อเดือนเต็มๆ เช่น มกราคม .. ธันวาคม
{{LOCALTIME}} 01:32 เวลาท้องถิ่น (00:00 .. 23:59).
{{LOCALHOUR}} 01 เวลาท้องถิ่นแสดงเป็นตัวเลขชั่วโมง (00 .. 23).
{{LOCALWEEK}} 23 ตัวเลขลำดับสัปดาห์ (1-53) ถือตาม ISO 8601 ซึ่งจะไม่มีเลข 0 นำหน้า
{{LOCALTIMESTAMP}} 20230607013240 ISO 8601 ลงเวลา

ข้อมูลข้างต้นเป็นตัวอย่างตัวแปรพิเศษ ยังมีคำสั่งตัวแปรพิเศษอีกมาก ผู้ใช้สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ Magic word


กลับไปหน้าคู่มือการใช้งาน