พระดาบส(โครงการ)

รุ่นแก้ไขเมื่อ 09:00, 2 ตุลาคม 2552 โดย Haiiwiki (คุย | มีส่วนร่วม)
(ต่าง) ←รุ่นแก้ไขก่อนหน้า | รุ่นแก้ไขล่าสุด (ต่าง) | รุ่นแก้ไขถัดไป→ (ต่าง)
 

โครงการพระดาบส

เกื้อกูลการศึกษาตลอดชีวิต

นอกจากการพระราชทานการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ทำให้ประชาชนซึ่งขาดโอกาสได้เรียนรู้จนสามารถอ่านออกเขียนได้แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงส่งเสริมให้ประชาชนได้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องหรือการศึกษาตลอดชีวิต นอกเหนือไปจากการศึกษาในระบบโรงเรียน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังใส่พระราชหฤทัยต่อประชาชนผู้มีความตั้งใจจริง มีศรัทธาขวนขวายหาความรู้เป็นวิชาชีพใส่ตนหากแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถได้รับองค์ความรู้ไปพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพได้

ในเดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการพระดาบสพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นค่าอาหาร ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้า ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมเปิดโอกาสให้ผู้พ้นวัยเรียน หรืออยู่นอกระบบโรงเรียนโดยไม่จำกัดเพศ วัย วุฒิความรู้ และฐานะ สามารถศึกษาวิชาช่างตามความสนใจของตน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น จนสามารถพัฒนาตนเองและนำความรู้มาเลี้ยงชีพได้ได้แก่ วิชาช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ ช่างเครื่องยนต์ ช่างประปาหรือนวดแผนไทย ที่สำคัญคือ นอกจากพระดาบสหรือครูผู้สอนจะประสิทธิ์ประสาทวิชาการต่างๆ เพื่อให้ลูกศิษย์หรือผู้เรียนนำความรู้ไปประกอบอาชีพแล้ว ยังช่วยสั่งสอนให้ลูกศิษย์เป็นผู้ที่มีศีลธรรมจรรยา มีน้ำใจ ซึ่งจะช่วยให้การแก้ปัญหาสังคมส่วนรวมได้ผลยิ่งขึ้น

พระดาบส.jpg
จากข้อมูลในรายงานประจำปี ๒๕๔๗ ระบุว่า เมื่อปีการศึกษา ๒๕๔๒ มีผู้เข้ารับการศึกษาเพียง ๔๐ คน แต่ในปีการศึกษา ๒๕๔๗ มีผู้เข้ารับการศึกษาเพิ่มขึ้นเป็น ๑๓๕ คนข้อมูลจาก หนังสือ ๘๐ พรรษา ปวงประชาสุขศานต์ จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ดูเพิ่มเติม การศึกษา