หมวดหมู่:เศรษฐกิจพอเพียง

รุ่นแก้ไขเมื่อ 03:08, 7 ตุลาคม 2552 โดย Haiiwiki (คุย | มีส่วนร่วม) (สร้างหน้าใหม่: <center><h1>ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อปวงชนชาวไทยทั้งแผ่นดิน<...)
(ต่าง) ←รุ่นแก้ไขก่อนหน้า | รุ่นแก้ไขล่าสุด (ต่าง) | รุ่นแก้ไขถัดไป→ (ต่าง)

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อปวงชนชาวไทยทั้งแผ่นดิน

ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงเล็งเห็นว่าการพัฒนาประเทศแบบก้าวกระโดดที่ปราศจากซึ่งรากฐานอันมั่นคง รวมถึงการก้าวไปกับกระแสบริโภคนิยมที่มาพร้อมๆ กับยุคโลกาภิวัตน์ จะนำประเทศไปสู่วิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคม จึงพระราชทาน "เศรษฐกิจพอเพียง" ปรัชญาอันยิ่งใหญ่แก่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง พออยู่พอกิน และสามารถพึ่งตนเองได้ท่ามกลางกระแสแห่งการพัฒนาในยุคโลกไร้พรมแดน อันเป็นหนทางสู่ความสุขสงบ ความอยู่ดีกินดีอย่างพอเพียงและยั่งยืนตลอดไป